Alle outlooks

Beleggings­vooruitzichten tweede kwartaal 2019

“The demand for the Model 3 is insanely high. The inhibitor is that people don’t have the money to buy one.”
Tesla CEO Elon Musk – Q4 earnings call

Wereldeconomie

Waar de markt zich drie maanden geleden zorgen leek te maken over de lagere groei, oplopende rentes en handelsconflicten tussen de VS en de rest van de wereld, lijkt deze angst, geholpen door aankondigingen van minder verkrappend central bank beleid, nu grotendeels te zijn vergeten. Aandelenmarkten hebben in het eerste kwartaal een sterk herstel laten zien.

Hoewel macro-economische statistieken zoals de Duitse Productie Inkoopmanagersindex nog steeds teleurstellen, heeft de ECB beloofd zowel rentes langer laag te houden als door te gaan met het herinvesteren van obligaties die aflossen en heeft de Amerikaanse FED aangegeven de rente in 2019 toch niet te verhogen. Dit laatste heeft er zelfs toe geleid dat de USD rentestructuur inmiddels invers is: tienjaarsrente is lager dan de driemaands rente, wat historisch gezien een indicator is geweest van een aanstaande recessie. Daarnaast is inmiddels de Duitse tienjaarsrente weer negatief, ook de Nederlandse tienjaarsrente flirt met deze grens. Monetair beleid zal waarschijnlijk de rest van het jaar ruim blijven. Het verschil tussen staatsobligatierendement en dividendrendement blijft daarmee op een hoog niveau, in het voordeel van aandelen.

De Amerikaanse president belooft de markt ook grote vorderingen te hebben gemaakt in de onderhandelingen met China, die vooral geënt lijken te zijn op het verminderen van het Amerikaanse handelstekort, het beveiligen van Amerikaanse Intellectual Property en het sterk houden van de Chinese Yuan. Echter zijn veel Westerse bedrijven het laatste jaar begonnen om hun supply chain uit China naar lagere lonen landen zoals Vietnam te verplaatsen. Nu dit proces in gang is gezet zal het niet zo snel weer omgedraaid worden als er een handelsovereenkomst aangekondigd wordt. De Chinese productie-industrie zal hier naar onze verwachting blijvend last van hebben. Ondertussen is China terug naar plan A: stimulus. Sinds januari heeft China de belastingdruk op zowel consumenten als het bedrijfsleven verlaagd en is het beleid van monetaire verruiming doorgezet. We verwachten in de toekomst ook nog meer grote infrastructuurprojecten bedoeld om de werkloosheid laag te houden. Dit kan de vraag naar grondstoffen hoog houden.

Tot slot is de onzekerheid omtrent Brexit toegenomen. Een no-deal Brexit, gecontroleerde Brexit en uitstel zijn nog allemaal mogelijkheden die op tafel liggen. Hoewel het moeilijk is om hierop te positioneren kan de situatie eventueel mogelijkheden bieden. Een voorbeeld is de recente aankoop in EasyJet, dat handelt op niet veel meer dan de waarde van de vliegtuigen.

Obligaties en liquiditeiten – Gedurende het kwartaal is de looptijd van de leningen licht verhoogd, deels om te corrigeren voor het verstrijken van de tijd en deels vanwege gematigdere renteverwachting. Ondanks dat het risico op inflatie laag is, blijft het risico dat de historisch zeer negatieve reële rente op enig punt normaliseert, bestaan. De kans op verdere neerwaartse rentebeweging lijkt laag, aangezien de markt al een vrij pessimistisch scenario inprijst. Hoewel er langer lage rente wordt verwacht lijken de mogelijkheden binnen obligaties gering, daarom is het saldo aan liquiditeiten hoog.

Aandelen – De allocatie naar aandelen is gedurende het kwartaal ongewijzigd gebleven. Er zit al jaren een disconnectie tussen groei- en waarde-aandelen, waar groeiaandelen voor moeilijk te verantwoorden hoge waarderingen handelen en waarde-aandelen eigenlijk erg goedkoop zijn. De draai in het beleid van centrale banken heeft deze disconnectie naar een extreem punt gebracht. Er zijn ondernemingen die nog nooit winst gemaakt hebben en dat vermoedelijk nooit zullen doen, die op historisch hoge waarderingen handelen. Hierin zijn de portefeuilles niet belegd. Vervolgens zijn er kwaliteitsondernemingen zoals Sartorius Stedim Biotech en Paypal die hard groeien maar vrij duur zijn. Hierin is recent in stapjes winst genomen. Dan zijn er kwaliteitsondernemingen zoals Bayer en Fresenius die iets minder groeipotentieel hebben, maar (te) lage waarderingen hebben. De positie in deze aandelen is beperkt verhoogd. Tot slot zijn er cyclische ondernemingen die normaal als lage kwaliteitsondernemingen gezien worden maar, zolang er geen recessie komt, goedkoper zijn dan op de bodem in 2008. Hierin wordt beperkt belegd en uitsluitend als de bedrijven voldoen aan strenge eisen wat betreft schulden en management.

Laaken belegt voor haar cliënten op de lange termijn. Op de lange termijn is de kwaliteit van de business (voornamelijk uitgedrukt in winst op geïnvesteerd kapitaal) belangrijker dan de waardering en zal het investment committtee daarom de voorkeur blijven geven aan kwaliteitsondernemingen.

Beursgenoteerde Private Equity – Private Equity investeerders hebben in de omgeving van lage rentes en economische groei veel ruimte om waarde toe te voegen. De overweging in deze aandelen wordt gehandhaafd.

Vastgoed – Vanwege de eerdere verwachting voor verdere rentestijging was de vastgoed allocatie in 2018 deels afgebouwd of vervangen door infrastructuur aandelen (Kinder Morgan, Brookfield Asset Management) waar een hoger rendement verdiend kan worden voor soortgelijk risico. Vastgoed blijft gevoelig voor eventuele rentenormalisatie, maar samen met infrastructuuraandelen en beursgenoteerd private equity heeft deze beleggingscategorie mogelijk het meeste profijt van een langdurige lage rente. Het investment committee evalueert mogelijkheden voor meer allocatie naar deze segmenten.

Edele metalen – De positie in goud blijft met name een verzekering tegen het geopolitiek risico en een mogelijke recessie. Historisch gezien doet goud het goed in een omgeving met lagere reële rente: oftewel lage rentes en hogere inflatie.

Disclaimer – Alle in deze website opgenomen informatie is verstrekt door Laaken Asset Management N.V. op basis van informatiebronnen die geacht worden actueel en betrouwbaar te zijn. De besproken posities en allocaties zijn niet bedoeld als advies maar dienen slechts ter informatie. Verschafte informatie inzake onze positionering kan veranderen en Laaken Asset Management N.V. is niet genoodzaakt hier melding van te maken. Ondanks dat de grootste zorgvuldigheid in acht is genomen door de samensteller aanvaardt Laaken Asset Management N.V. geen enkele verantwoordelijkheid voor beslissingen die genomen worden op basis van deze informatie. De in deze website opgenomen informatie kan daarom dan ook beschouwd worden als indicatief.

Meer outlooks

Beleggingsvooruitzichten derde kwartaal 2024

Dit kwartaalbericht wordt kort ingegaan op de economische ontwikkelingen en inflatie in de belangrijke regio’s voor onze portefeuilles en uitgebreider op de positionering binnen de beleggingscategorieën obligaties, aandelen en edele metalen. Daarbij bespreken wij de relatieve rendementen ten opzichte van het marktgemiddelde.

Beleggingsvooruitzichten tweede kwartaal 2024

Na een sterk 2023, stegen de aandelenmarkten verder door in 2024. De MSCI World aandelenindex steeg met 10.9% in het eerste kwartaal van 2024. Obligaties hadden gemiddeld een licht negatief rendement vanwege rentestijging. De aandelenselectie van Laaken bleef licht achter bij het marktgemiddelde, maar de obligatieselectie presteerde beter. Wij gaan dit kwartaal verder in op inflatie en de vertaling naar ons beheer.

Beleggingsvooruitzichten eerste kwartaal 2024

Na een zwak 2022 waarin aandelen en obligaties daalden, herstelden markten in 2023 sterk. De MSCI World aandelenindex sloot 2023 af met een stijging van 18.9%. De Bloomberg Barclays Euro Aggregate obligatie-index steeg 7.2% De effectenselectie van Laaken genereerde daarboven additioneel rendement.

Beleggingsvooruitzichten vierde kwartaal 2023

Als het tweede kwartaal gekenmerkt werd door “Kunstmatige intelligentie”, werd het derde kwartaal gekenmerkt door het woord: “Obesitas”. De implicaties van Novo Nordisk’s nieuwe obesitas medicijn, WeGovy, raasde als een wervelwind door de medische sector.

Beleggingsvooruitzichten derde kwartaal 2023

“De succesvolle invoering van vaccinatieprogramma’s en de geleidelijke heropening van economieën hebben het vertrouwen versterkt en leiden tot hogere consumentenbestedingen. Momenteel staan de rentetarieven in Europa op historisch lage niveaus, maar centrale banken zijn discussies begonnen over geleidelijke renteverhogingen als reactie op de inflatiedruk.” Dit is een greep uit het door ChatGPT gegenereerde beleggingsvooruitzicht met als input “a one page investment outlook for 2023 and 2024”.

Beleggingsvooruitzichten tweede kwartaal 2023

Begin dit jaar gaven wij aan dat macro-economen en de positionering van investeerders rekening hielden met een zeer negatief scenario. Gemiddelde economische groeiverwachtingen voor 2023 zijn sindsdien omhoog bijgesteld en werkgelegenheid bleef hoog. In anticipatie/hoop op een rentedaling later in het jaar daalde echter de rente op obligaties en behaalden zowel obligaties als aandelen een positief rendement.