Duurzaamheid

Laaken hanteert duurzame, zogenaamde Environmental, Social & Governance (ESG) criteria in haar beleggingsbeleid om aansluiting te houden bij de normen en waarden in de samenleving, om negatieve maatschappelijke impact te vermijden, reputatierisico’s te beheersen en om niet geassocieerd te worden met bepaalde industrieën en ondernemingsmaatstaven.

1 Principles for responsible investment

Laaken heeft zich in 2016 aangesloten bij de Principles for Responsible Investment (PRI) van de Verenigde Naties. De PRI werkt samen met de OECD, de G20 Green Finance Study Group, COP21 – the UN’s Caring for Climate Business Forum – en ondersteunt de Financial Stability Board’s Task Force on Climate-related Financial Disclosures.

Laaken rapporteert jaarlijks aan PRI over:

  • het integreren van ESG-factoren bij beleggingsbeslissingen,
  • het nemen van verantwoordelijkheid als aandeelhouder,
  • het optimaliseren van transparantie en het rapporteren over het beleggingsbeleid.

2 Uitsluitingenbeleid

Voor het uitsluiten van schadelijke sectoren of ondernemingen uit een beleggingsportefeuille confirmeert Laaken zich aan de richtlijnen van de ‘observation and exclusion of companies’ lijst van Norges Bank Investment Management, de beheerder van het Noorse Sovereign Wealth Fund, het grootste landen reservefonds ter wereld.

Enerzijds kunnen volgens deze richtlijnen specifieke bedrijven worden uitgesloten op basis van producten. Hieronder vallen bijvoorbeeld bedrijven die nucleaire wapens of clustermunitie produceren. Maar ook de gehele tabaksindustrie is uitgesloten, net als de grote producenten en verbruikers van thermische steenkolen. Bedrijven die militair materieel verkopen aan bepaalde, uit mensenrechtenperspectief, kwetsbare landen zijn eveneens uitgesloten.

Anderzijds kunnen bedrijven worden uitgesloten op basis van gedrag. Bijvoorbeeld bedrijven die in verband worden gebracht met schendingen van mensenrechten, ernstige milieuschade of corruptie.

Indien een onderneming in de portefeuille aan de uitsluitingenlijst wordt toegevoegd, zal Laaken stappen zetten om de positie te verkopen.

3 Integreren van duurzaamheidsrisico’s en -factoren

Laaken is van mening dat duurzaamheidsrisico’s een significant negatief effect kunnen hebben op de waarde van beleggingen op lange termijn. Derhalve vormen duurzaamheidsrisico’s een belangrijke pijler binnen ons beleggingsonderzoek om te komen tot een optimale risico-rendementsverhouding van beleggingen.

Naast duurzaamheidsrisico’s neemt Laaken ook duurzaamheidsfactoren in acht om vast te stellen welke ecologische en/of sociale factoren worden bevorderd. De belangrijkste ecologische factoren voor Laaken zijn de impact op klimaatverandering, behoud en bescherming van het ecosysteem en biodiversiteit en het terugdringen van vervuiling door bijvoorbeeld recycling en afvalvermindering. De belangrijkste sociale factoren zijn geen mensenrechtenschendingen, corruptie, blootstelling aan productie van controversiële wapens en tabak en overtreding van de UNGC-richtlijnen. Met goed bestuur wordt onder andere bedoeld degelijke managementstructuren, betrekkingen met werknemers, waardering en beloning van het personeel en naleving van de wet- en regelgeving.