Privacy

Laaken Asset Management N.V. (hierna: Laaken) is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals weergegeven in deze verklaring. Laaken respecteert uw privacy en voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG). Met dit document informeren wij u over ons privacy beleid, de voorwaarden en doelen voor de verwerking van uw persoonsgegevens en de mogelijkheden voor u om uw rechten zo goed mogelijk uit te oefenen.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Laaken verwerkt via de website alleen uw persoonsgegevens als u deze zelf hebt doorgegeven via de contactpagina. In dat geval verwerken wij uw naam en uw emailadres zoals u die aangeeft plus uw telefoonnummer en de eventuele vragen of opmerkingen als u die op het contactformulier invult. Bij gebruik van de Laaken web portal administreren wij de datum en tijd van inloggen. Deze logingegevens worden gekoppeld aan persoonsgegevens in onze cliëntenadministratie. Wanneer u onze website raadpleegt zonder in te loggen of zonder uw gegevens door te geven verwerken wij geen persoonsgegevens en houden wij alleen algemene gegevens over het gebruik van de website bij. Wij maken geen gebruik van tracking en verzamelen behalve de gegevens die bezoekers zelf invullen geen gegevens om de identiteit van onze bezoekers vast te stellen of om profielen op te bouwen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Wij hebben niet de intentie om bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens te verzamelen via onze website en raden bezoekers af om dergelijke gegevens via de website door te geven. Onze website heeft tevens niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Wij hebben echter geen mogelijkheid om te controleren of een bezoeker jonger is dan 16 jaar en evenmin of alsdan toestemming van ouders of voogd bestaat om gegevens met ons te delen. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verzameld. Als u denkt dat wij persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@laaken.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Waarom verwerkt Laaken uw persoonsgegevens?

Laaken verwerkt via de website alleen uw persoonsgegevens als u deze zelf hebt doorgegeven via de contactpagina. Deze verwerking dient de volgende doelen:

Laaken verwerkt de gegevens omtrent inloggen op de webportal om te controleren of online dienstverlening en communicatie aan onze cliënten ongehinderd en correct plaatsvinden

Geautomatiseerde besluitvorming

Laaken neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen en dus ook niet over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor u. Besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen zijn besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daarbij een persoon betrokken is.

Bewaartermijn

Laaken bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Bij elk commercieel elektronisch bericht dat u van Laaken ontvangt is een ‘opt-out’ link toegevoegd waarmee u uw gegevens bij Laaken kunt laten wissen.

Deelt Laaken uw persoonsgegevens met derden?

Laaken deelt uw persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor het doel van de verwerking en alleen die persoonsgegevens die daarvoor nodig zijn. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor hetzelfde hoge niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van gegevens dat Laaken intern hanteert. Laaken blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Tot slot kunnen wij uw gegevens delen op basis van uw nadrukkelijke toestemming. In alle gevallen deelt Laaken alleen uw persoonsgegevens als aan de wettelijke voorwaarden daarvoor is voldaan. Laaken verkoopt of verhuurt uw persoonsgegevens nooit.

Cookies of vergelijkbare technieken op onze website?

Wij maken geen gebruik van tracking en verzamelen behalve de gegevens die bezoekers zelf invullen geen gegevens om de identiteit van onze bezoekers vast te stellen of om profielen op te bouwen. Door middel van Google Analytics houden wij algemene gegevens over het gebruik van de website bij. Deze algemene gegevens zijn niet door ons te herleiden tot personen.

Uw gegevens inzien een aanpassen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien en te doen corrigeren. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Laaken. U heeft tevens het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover Laaken via de website beschikt in een in gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm te ontvangen of door Laaken aan een derde beschikbaar te doen stellen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@laaken.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, de strook met nummers op het identiteitsbewijs, het documentnummer en uw burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Laaken wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging persoonsgegevens

Laaken neemt de bescherming van uw gegevens zeer serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan direct contact met ons op via info@laaken.nl of via 020 – 535 3366