Alle outlooks

Beleggings­vooruitzichten tweede kwartaal 2018

“There are two kinds of companies —  those that work to raise prices and those that work to lower them.”  Jeff Bezos, founder & ceo of Amazon

Wereldeconomie

Macro-economische statistieken blijven robuust. In alle grote economische regio´s neemt het consumentenvertrouwen toe, blijven inkoopmanagers indices (PMI’s) ondanks een recente lichte terugval op hoge niveaus en worden de hoge verwachtingen van analisten in recent gepubliceerde cijfers gemiddeld gezien waargemaakt.

Sinds een aantal weken is echter de rustige omgeving van geleidelijk stijgende aandelenprijzen en steeds lagere volatiliteit ingeruild voor meer onrust op de financiële markten. Naast de spanningen inzake internationale handel is ook minder ruim monetair beleid of zinsspelingen op dergelijk beleid een van de oorzaken. Waar marktparticipanten vroeger veel aandacht hadden voor statistieken over de geldhoeveelheid, destijds een belangrijk middel voor monetair beleid, wordt nu het rentebeleid en het obligatie-opkoopbeleid van centrale banken in de VS (FED), Europa (ECB) en Japan (BOJ) nauwgezet gevolgd. Ieder woord in de maandelijkse toelichting van centrale bank presidenten wordt hierbij in detail geanalyseerd. Dit is de visie van het Laaken investment committee voor de Amerikaanse en Europese centrale bank:

De FED heeft de rente recent met een kwart procent verhoogd naar een bandbreedte tussen 1,5 en 1,75%. De driemaands LIBOR-rente, waarmee banken US Dollars aan elkaar kunnen lenen, is nog verder gestegen en staat op 2,3%. De verwachting van het FED monetair beleidscomité is nog twee renteverhogingen dit jaar en drie in 2019. Historisch gezien blijkt de inschatting van het beleidscomité inzake de rente bijna altijd te hoog. Behalve wanneer inflatie fors toeneemt, dan kan het zijn dat rente sneller wordt verhoogd dan eerder aangegeven. Laaken schat het risico op minder renteverhogingen, gegeven gematigde inflatie(verwachtingen), groter in dan dat het FED beleidscomité zijn eigen inschatting realiseert of overtreft. De recente renteverhoging heeft vooralsnog vooral effect op de korte rente. Met het uitblijven van hogere inflatieverwachting wordt het renteverschil tussen tienjarige en kortlopende obligaties kleiner. Sinds begin 2018 is de tienjaarsrente wel degelijk gestegen. Een groot deel van deze toename is echter al weer ongedaan gemaakt door anti-vrijhandel retoriek en correcties in de aandelenmarkt.

In maart heeft de ECB er minder nadruk op gelegd dan voorheen dat het klaar staat om het inkoopprogramma voor schuldpapier op te voeren bij tekenen dat de economie minder goed presteert. Het Laaken investment committee verwacht dat de ECB vanaf september aanstaande, wanneer het huidige programma afloopt, de maandelijkse opkoop stapsgewijs zal afbouwen. Niet in de laatste plaats omdat het tegen de grenzen van het opkoopprogramma begint aan te lopen. Zo kent het programma een verplichting om minder dan 33 procent van de uitstaande schuld van een land aan te houden.

 

Financiële markten

 

Tegen deze achtergrond van minder ruim monetair beleid van zowel de FED als de ECB blijven de risicorendementsverhoudingen voor een groot deel van de obligatiemarkt onaantrekkelijk. Ondanks de gematigde inflatie(verwachtingen) of toenemende inflatoire druk kan het lage lopend rendement in het geval van een rentestijging snel worden tenietgedaan door een koersdaling. Bovendien zou obligatierente met de huidige inflatieniveaus eigenlijk al hoger moeten zijn.

Zowel in de VS als Europa zijn geëiste risicopremies op bedrijfsobligaties laag.

Ook voor de aandelenmarkt, welke eveneens wordt gekenmerkt door hoge waarderingen, kan krapper monetair beleid een negatief effect hebben op de koersen. Vastgoed als sector wordt geacht hier het meest gevoelig voor te zijn. De recente resultaten en de ontwikkelingen van de verwachtingen van bedrijfsanalisten geven echter reden voor meer optimisme over deze beleggingscategorie.

 

Beleggingsstrategie

 

Binnen obligaties wordt het renterisico laag gehouden. In het lage risicodeel van de portefeuilles blijft onze afweging tussen obligaties met weinig kredietrisico en liquiditeiten in het licht van bovenstaande visie op monetair beleid in het voordeel van liquiditeiten. De allocatie in liquiditeiten blijft daarom hoog. De allocatie in bedrijfsobligaties is recent verminderd vanwege de lage risicopremie. Tot slot is een deel van de portefeuille geïnvesteerd in korte US Dollarobligaties. De structureel hogere rente in US Dollar wordt aantrekkelijk genoeg geacht om valutarisico in dit deel van de portefeuilles op te nemen.

De relatieve waardering van beleggingscategorieën blijft ondanks de hoge waarderingen in het voordeel van aandelen. De portefeuilles hebben daarom een lichte overweging in deze categorie. De selectie en waardering van individuele aandelen is daarbij een belangrijke factor. De beleggingen in vastgoed zijn over het eerste kwartaal verlaagd.

De allocatie in goud blijft gehandhaafd, voornamelijk als verzekering tegen aanhoudende politieke risico’s en een mogelijke toename van volatiliteit. De diversificatie uit de Euro in fundamenteel sterke valuta’s wordt, ondanks valutaverliezen de afgelopen maanden, gehandhaafd.

Meer outlooks

Beleggingsvooruitzichten tweede kwartaal 2024

Na een sterk 2023, stegen de aandelenmarkten verder door in 2024. De MSCI World aandelenindex steeg met 10.9% in het eerste kwartaal van 2024. Obligaties hadden gemiddeld een licht negatief rendement vanwege rentestijging. De aandelenselectie van Laaken bleef licht achter bij het marktgemiddelde, maar de obligatieselectie presteerde beter. Wij gaan dit kwartaal verder in op inflatie en de vertaling naar ons beheer.

Beleggingsvooruitzichten eerste kwartaal 2024

Na een zwak 2022 waarin aandelen en obligaties daalden, herstelden markten in 2023 sterk. De MSCI World aandelenindex sloot 2023 af met een stijging van 18.9%. De Bloomberg Barclays Euro Aggregate obligatie-index steeg 7.2% De effectenselectie van Laaken genereerde daarboven additioneel rendement.

Beleggingsvooruitzichten vierde kwartaal 2023

Als het tweede kwartaal gekenmerkt werd door “Kunstmatige intelligentie”, werd het derde kwartaal gekenmerkt door het woord: “Obesitas”. De implicaties van Novo Nordisk’s nieuwe obesitas medicijn, WeGovy, raasde als een wervelwind door de medische sector.

Beleggingsvooruitzichten derde kwartaal 2023

“De succesvolle invoering van vaccinatieprogramma’s en de geleidelijke heropening van economieën hebben het vertrouwen versterkt en leiden tot hogere consumentenbestedingen. Momenteel staan de rentetarieven in Europa op historisch lage niveaus, maar centrale banken zijn discussies begonnen over geleidelijke renteverhogingen als reactie op de inflatiedruk.” Dit is een greep uit het door ChatGPT gegenereerde beleggingsvooruitzicht met als input “a one page investment outlook for 2023 and 2024”.

Beleggingsvooruitzichten tweede kwartaal 2023

Begin dit jaar gaven wij aan dat macro-economen en de positionering van investeerders rekening hielden met een zeer negatief scenario. Gemiddelde economische groeiverwachtingen voor 2023 zijn sindsdien omhoog bijgesteld en werkgelegenheid bleef hoog. In anticipatie/hoop op een rentedaling later in het jaar daalde echter de rente op obligaties en behaalden zowel obligaties als aandelen een positief rendement.

Beleggingsvooruitzichten eerste kwartaal 2023

Na drie tumultueuze kwartalen, herstelde de aandelenmarkten licht in het vierde kwartaal. De MSCI wereld aandelen index sloot 2022 af met een daling van 13% in Euro’. De hoge inflatie in VS en EU hield aan op respectievelijk 7% en 10%. Daarop verhoogde de Amerikaanse Fed zijn beleidsrente van 0.25% eind 2021 naar 4.5% eind 2022. De rentestijging zorgde voor een correctie in de aandelenbeurzen en bracht met een forse daling volatiliteit terug in de sluimerende obligatiemarkt.