Alle outlooks

Beleggings­vooruitzichten derde kwartaal 2019

“Everything not saved will be lost”
Nintendo closing screen message

Wereldeconomie

De marktrally die in januari was ingezet stopte abrupt op 6 mei nadat de Amerikaanse president aankondigde de importheffingen op USD 300 miljard aan Chinese goederen te verhogen naar 25%. Een contrast met de positieve geluiden die eerder naar buiten waren gebracht. Als antwoord hierop voerde China importheffingen in op voornamelijk landbouwgoederen uit de Verenigde Staten. Voorts plaatste de US het voor China belangrijke telecom bedrijf Huawei op een blacklist. Het is, nu er nieuwe onderhandelingen zijn aangekondigd, afwachten of beide landen tot een overeenkomst kunnen komen. Daarnaast lijken de politieke ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk af te stevenen op een ‘hard Brexit’ op 31 oktober 2019, de huidige deadline. Momenteel kiezen de Conservatives een nieuwe Prime Minister die de onderhandelingen met de EU kan voortzetten. Naar verwachting zullen de financiële markten nog maanden blijven reageren op beide bovengenoemde onderhandelingen.

Financiële markten lijken momenteel echter nog meer geconcentreerd op het monetair beleid. Waar vorig jaar in de US voor 2019 nog twee renteverhogingen werden verwacht, verwacht de markt nu minstens twee renteverlagingen. De Amerikaanse 10-jaars rente is sinds november dan ook gedaald van 3.23% naar 2.01%. In Europa zinspeelt de ECB ook op een langduriger ruim beleid. De rente in Duitsland is in dezelfde periode gedaald van 0.45% naar -0.33%. Inflatieverwachtingen zijn ook neerwaarts bijgesteld. Dit heeft ervoor gezorgd dat wij onze allocatie naar rentegevoelige sector vastgoed en financials hebben herzien. Omdat gerealiseerde macrostatistieken echter nog altijd overwegend positief zijn en consensusverwachtingen voor economische groei in 2019 en 2020 rond de 3.3% blijven, wordt betwijfeld of centrale bankiers dusdanig ruimer monetair beleid echt nodig achten.

De aanhoudend lage rente ondersteunt forse waarderingen in groeiondernemingen. Met name binnen technologie, zijn er veel beursgenoteerde ondernemingen die naar verwachting nog meerdere jaren verlieslatend zijn en/of voor hun waardering zeer afhankelijk zijn van toekomstige groei. Denk bijvoorbeeld aan Uber, Pinterest en Slack. Dit zijn bedrijven die vaak nog vele jaren investeringen nodig zullen hebben om te groeien. Het bestaan van deze bedrijven heeft een directe impact op de rest van de economie. In langdurig verliesmakende bedrijven wordt de consument gesubsidieerd door de aandeelhouder. Dit drukt prijsstijgingen in de economie en maakt meer traditionele ondernemingen terughoudend met nieuwe investeringen. Hoewel wij niet geïnvesteerd zijn in dergelijke bedrijven houden wij dit om deze reden nauwlettend in de gaten.

Obligaties en liquiditeiten – Gedurende het kwartaal is de gemiddelde looptijd van de obligaties licht verhoogd, deels om te corrigeren voor het verstrijken van de tijd en deels vanwege de verlaagde renteverwachting. We blijven ondanks de verwachting voor een langer lage rente terughoudend met het nemen van renterisico omdat reële rente nog altijd sterk negatief is. Vanwege de vlakke of inverse rentestructuur geven langer lopende leningen geen hoger rendement. Om deze reden zijn wij onderwogen in rentegevoeligheid. Vanwege de lage vergoeding op renterisico blijft de hoge liquiditeitenallocatie gehandhaafd.

Aandelen – De neutrale positie in aandelen blijft vrijwel onveranderd. Ondanks de +17.5% beweging in de MSCI World index dit jaar, zijn aandelen, zeker in relatie tot obligaties, nog steeds een aantrekkelijke beleggingscategorie waarin wij over een middellange horizon een goed rendement verwachten. De portefeuille is aangepast door allocatie te verlagen naar conjunctuur-gevoelige cyclische bedrijven met relatief veel schuld. Voorbeelden zijn de verkoop van Siemens Gamesa, de één-na-grootste producent van windturbines en Fanuc, een producent van fabrieksrobots die vooral in de productie van smartphones en auto’s worden gebruikt. Liberty Media Formula 1 is verkocht vanwege de beperkte vorderingen van het management, de opgelopen beurskoers en de nog erg hoge schuldenlast. Ook is er op een deel van de positie in ASML winst genomen. Hoewel dit een uniek bedrijf blijft waarin wij graag belegd blijven, lijkt de vraag naar halfgeleiders sinds eind 2018 af te nemen.

Nintendo en Hyatt zijn aan de portefeuille toegevoegd. Nintendo heeft sterke balans zonder schuld en wordt op de volgende pagina toegelicht. Hyatt is een leider in de hospitality industrie. Dit is weliswaar een conjunctuurgevoelige sector, maar wij denken dat de huidige waardering ons meer dan compenseert voor dit risico.

De eerder waargenomen disconnectie tussen groei- en waarde-aandelen, waar groeiaandelen voor moeilijk te verantwoorden hoge waarderingen handelen en waarde-aandelen eigenlijk erg goedkoop zijn, blijft bestaan.

Beursgenoteerde Private Equity – Private Equity investeerders hebben in de omgeving van lage rentes en economische groei veel ruimte om waarde toe te voegen. De overweging in deze aandelen wordt gehandhaafd.

Vastgoed – Vastgoed blijft gevoelig voor eventuele rentenormalisatie, maar samen met infrastructuuraandelen en beurs-genoteerd private equity heeft deze beleggingscategorie mogelijk het meeste profijt van een langdurige lage rente. Om deze reden is in het tweede kwartaal Capitaland Commercial Trust, een zogenaamde SREIT met beleggingen in kantoorpanden in het Central Business District van Singapore, toegevoegd aan de portefeuille. Ook is onze positie in Unibail Rodamco Westfield en Brookfield Asset Management verhoogd.

Edele metalen – De positie in goud blijft met name een verzekering tegen het aanhoudend geopolitiek risico en een mogelijke recessie. Historisch gezien doet goud het goed in een omgeving met lagere reële rente: oftewel lage rentes en hogere inflatie.

Disclaimer – Alle in deze website opgenomen informatie is verstrekt door Laaken Asset Management N.V. op basis van informatiebronnen die geacht worden actueel en betrouwbaar te zijn. De besproken posities en allocaties zijn niet bedoeld als advies maar dienen slechts ter informatie. Verschafte informatie inzake onze positionering kan veranderen en Laaken Asset Management N.V. is niet genoodzaakt hier melding van te maken. Ondanks dat de grootste zorgvuldigheid in acht is genomen door de samensteller aanvaardt Laaken Asset Management N.V. geen enkele verantwoordelijkheid voor beslissingen die genomen worden op basis van deze informatie. De in deze website opgenomen informatie kan daarom dan ook beschouwd worden als indicatief.

Meer outlooks

Beleggingsvooruitzichten tweede kwartaal 2024

Na een sterk 2023, stegen de aandelenmarkten verder door in 2024. De MSCI World aandelenindex steeg met 10.9% in het eerste kwartaal van 2024. Obligaties hadden gemiddeld een licht negatief rendement vanwege rentestijging. De aandelenselectie van Laaken bleef licht achter bij het marktgemiddelde, maar de obligatieselectie presteerde beter. Wij gaan dit kwartaal verder in op inflatie en de vertaling naar ons beheer.

Beleggingsvooruitzichten eerste kwartaal 2024

Na een zwak 2022 waarin aandelen en obligaties daalden, herstelden markten in 2023 sterk. De MSCI World aandelenindex sloot 2023 af met een stijging van 18.9%. De Bloomberg Barclays Euro Aggregate obligatie-index steeg 7.2% De effectenselectie van Laaken genereerde daarboven additioneel rendement.

Beleggingsvooruitzichten vierde kwartaal 2023

Als het tweede kwartaal gekenmerkt werd door “Kunstmatige intelligentie”, werd het derde kwartaal gekenmerkt door het woord: “Obesitas”. De implicaties van Novo Nordisk’s nieuwe obesitas medicijn, WeGovy, raasde als een wervelwind door de medische sector.

Beleggingsvooruitzichten derde kwartaal 2023

“De succesvolle invoering van vaccinatieprogramma’s en de geleidelijke heropening van economieën hebben het vertrouwen versterkt en leiden tot hogere consumentenbestedingen. Momenteel staan de rentetarieven in Europa op historisch lage niveaus, maar centrale banken zijn discussies begonnen over geleidelijke renteverhogingen als reactie op de inflatiedruk.” Dit is een greep uit het door ChatGPT gegenereerde beleggingsvooruitzicht met als input “a one page investment outlook for 2023 and 2024”.

Beleggingsvooruitzichten tweede kwartaal 2023

Begin dit jaar gaven wij aan dat macro-economen en de positionering van investeerders rekening hielden met een zeer negatief scenario. Gemiddelde economische groeiverwachtingen voor 2023 zijn sindsdien omhoog bijgesteld en werkgelegenheid bleef hoog. In anticipatie/hoop op een rentedaling later in het jaar daalde echter de rente op obligaties en behaalden zowel obligaties als aandelen een positief rendement.

Beleggingsvooruitzichten eerste kwartaal 2023

Na drie tumultueuze kwartalen, herstelde de aandelenmarkten licht in het vierde kwartaal. De MSCI wereld aandelen index sloot 2022 af met een daling van 13% in Euro’. De hoge inflatie in VS en EU hield aan op respectievelijk 7% en 10%. Daarop verhoogde de Amerikaanse Fed zijn beleidsrente van 0.25% eind 2021 naar 4.5% eind 2022. De rentestijging zorgde voor een correctie in de aandelenbeurzen en bracht met een forse daling volatiliteit terug in de sluimerende obligatiemarkt.