Alle outlooks

Beleggings­vooruitzichten eerste kwartaal 2017

A hideous hermaphroditical character, which has neither the force and firmness of a man, nor the gentleness and sensibility of a woman.” – “a mean-spirited, low-lived fellow, the son of a half-breed Indian squaw, sired by a Virginia mulatto father.”

Jefferson’s campaign on President Adams and in response Adams’ campaign on Vice President Jefferson, 1776

Wereldeconomie

Sinds onze laatste outlook is de voornaamste verandering de verkozen Amerikaanse president. Wij gaven destijds aan dat de verkiezing weinig impact zou hebben op ons beeld van de Amerikaanse markt, maar dit was een onderschatting. Mede door de extreme retoriek tijdens de verkiezingen is de nieuwe president als kandidaat weinig serieus genomen. De gekozen quote uit 1776 toont echter dat, hoewel betreurenswaardig, extreme retoriek geen nieuw fenomeen is.

Voor het eerst in zes jaar heeft zowel in de Senaat als het Huis van Afgevaardigden nu eenzelfde partij de meerderheid. Hierdoor kunnen er sneller wetten doorgevoerd worden de komende twee jaar. De uitgesproken omschakeling van een fiscaal restrictief beleid, gepaard aan ruimer monetair beleid, naar een beleid met ruimere overheidsuitgaven en krapper monetair beleid zorgt voor een verschuiving in financiële markten. Het rendement op tienjarige Amerikaanse staatsobligaties is 1% toegenomen tot 2,5% en inflatieverwachtingen voor de VS zijn toegenomen naar 2% tot 2,5%. Met een dergelijke inflatieverwachting zouden Amerikaanse staatsobligaties nog een procent hogere rente moeten geven.

Voor wat betreft de aangekondigde fiscale stimulus in de VS verwachten wij dat deze omvangrijk zal zijn. Vooral belastingverlaging kan snel worden doorgevoerd door een regering. Net als met eerder toegepaste monetaire verruiming is er ook hier mogelijk meer fiscale stimulus nodig dan initieel is aangekondigd. Andere regio’s in de wereld volgen mogelijk het voorbeeld van de VS en kunnen nadruk gaan leggen op uitbreiding van overheidsuitgaven. Indien meerdere grote regio’s tegelijk overheidsuitgaven opschroeven kan dit leiden tot meer economische groei en eventueel meer inflatie.

Samenvattend betekent de eerdergenoemde omschakeling dat de vooruitzichten voor de VS positief zijn. Economische groei trekt mogelijk aan en die verwachting heeft mogelijk hogere bedrijfsinvesteringen tot gevolg. Bedrijfsinvesteringen hebben de laatste jaren negatief bijgedragen aan economische groei. De verwachtingen voor de Amerikaanse economie zijn echter hoog. Werkloosheid ligt reeds op een laag niveau en productiviteitsstijging is de laatste jaren laag geweest, daarom is het mogelijk dat inflatie toeneemt. Om die reden kan de Amerikaanse centrale bank (FED) besluiten zijn nog steeds ruime monetaire beleid sneller te verkrappen. Indien een rentestijging voortkomt uit economische groei verwachten wij dat aandelen in de VS, ondanks de hoge waardering, aantrekkelijk blijven, maar risicovrije obligaties in waarde zullen dalen.

Voor Europa is hogere Amerikaanse groei positief. Eventuele renteverhogingen in de VS kunnen leiden tot een sterkere Amerikaanse Dollar, wat de EU internationaal competitiever maakt. De Europese Centrale Bank (ECB) heeft in tegenstelling tot de FED aangekondigd rente laag te houden en door te gaan met het opkopen van obligaties. Met meer nadruk op hogere overheidsuitgaven blijven wij voor Europa echter ongerust over de aanhoudende structurele problemen in de EU. Meer overheidsuitgaven is voor veel landen in strijd met het Maastricht verdrag en de standpunten hierover liggen ver uiteen binnen de Unie. Door nasleep van het Britse referendum en de verkiezingen in Nederland, Duitsland, Italië en Frankrijk in de eerste helft van 2017 zal de eenheid van de EU mogelijk opnieuw op de proef worden gesteld. Hoewel het uiteenvallen van de EU een scenario is waar we een lage kans aan toerekenen zouden de gevolgen groot zijn.

De vooruitblik voor China is onzeker. De regering kan onmogelijk alle facetten van zijn economische plan tegelijkertijd uitvoeren. Wanneer bedrijfsinvesteringen worden gereduceerd, vertoont het financiële stelsel problemen. Export stimuleren door een zwakkere Renminbi leidt tot kapitaalvlucht. Kapitaalvlucht aan banden leggen verzwakt de positie van de Chinese munt als reserve valuta in de wereld. Daarnaast is de relatie tussen China en de VS onzekerder geworden.

Opkomende markten zullen moeite hebben in een scenario van een sterke Amerikaanse Dollar en hogere renteniveaus van de FED. De sterke prestaties van de Braziliaanse aandelen index over 2016 heeft echter wederom duidelijk gemaakt dat waarderingen ook een belangrijke factor zijn. Brazilië blijft te chaotisch om in te investeren. Naast China beperken we ons tot eventuele investeringen in twee regio’s waarin de politieke ontwikkeling positief is: Indonesië en India.

Beleggingsstrategie

Allocatie in aandelen is in deze sterke aandelenmarkt uitgebreid tot licht overwogen. Mocht risico verder worden verhoogd, dan overwegen wij binnenlandse Amerikaanse aandelen. Binnen obligaties is een deel van de portefeuille geïnvesteerd in korte US Dollar obligaties. Voorts wordt er in Euro obligaties meer renterisico genomen. De hoge allocatie in liquiditeiten blijft gehandhaafd omdat de creditrentevergoeding relatief aantrekkelijk is. Vastgoed heeft een neutrale allocatie gezien deze aandelen met de recente rentestijging reeds een aanzienlijke correctie hebben gehad. De allocatie in goud blijft gehandhaafd, mede vanwege de aanzienlijke politieke risico’s. De diversificatie uit de Euro in fundamenteel sterke valuta’s wordt ook gehandhaafd. Portefeuilles zijn overwogen in US Dollar, Zweedse & Noorse Kroon, Singapore Dollar en Zwitserse Frank.

Meer outlooks

Beleggingsvooruitzichten tweede kwartaal 2024

Na een sterk 2023, stegen de aandelenmarkten verder door in 2024. De MSCI World aandelenindex steeg met 10.9% in het eerste kwartaal van 2024. Obligaties hadden gemiddeld een licht negatief rendement vanwege rentestijging. De aandelenselectie van Laaken bleef licht achter bij het marktgemiddelde, maar de obligatieselectie presteerde beter. Wij gaan dit kwartaal verder in op inflatie en de vertaling naar ons beheer.

Beleggingsvooruitzichten eerste kwartaal 2024

Na een zwak 2022 waarin aandelen en obligaties daalden, herstelden markten in 2023 sterk. De MSCI World aandelenindex sloot 2023 af met een stijging van 18.9%. De Bloomberg Barclays Euro Aggregate obligatie-index steeg 7.2% De effectenselectie van Laaken genereerde daarboven additioneel rendement.

Beleggingsvooruitzichten vierde kwartaal 2023

Als het tweede kwartaal gekenmerkt werd door “Kunstmatige intelligentie”, werd het derde kwartaal gekenmerkt door het woord: “Obesitas”. De implicaties van Novo Nordisk’s nieuwe obesitas medicijn, WeGovy, raasde als een wervelwind door de medische sector.

Beleggingsvooruitzichten derde kwartaal 2023

“De succesvolle invoering van vaccinatieprogramma’s en de geleidelijke heropening van economieën hebben het vertrouwen versterkt en leiden tot hogere consumentenbestedingen. Momenteel staan de rentetarieven in Europa op historisch lage niveaus, maar centrale banken zijn discussies begonnen over geleidelijke renteverhogingen als reactie op de inflatiedruk.” Dit is een greep uit het door ChatGPT gegenereerde beleggingsvooruitzicht met als input “a one page investment outlook for 2023 and 2024”.

Beleggingsvooruitzichten tweede kwartaal 2023

Begin dit jaar gaven wij aan dat macro-economen en de positionering van investeerders rekening hielden met een zeer negatief scenario. Gemiddelde economische groeiverwachtingen voor 2023 zijn sindsdien omhoog bijgesteld en werkgelegenheid bleef hoog. In anticipatie/hoop op een rentedaling later in het jaar daalde echter de rente op obligaties en behaalden zowel obligaties als aandelen een positief rendement.

Beleggingsvooruitzichten eerste kwartaal 2023

Na drie tumultueuze kwartalen, herstelde de aandelenmarkten licht in het vierde kwartaal. De MSCI wereld aandelen index sloot 2022 af met een daling van 13% in Euro’. De hoge inflatie in VS en EU hield aan op respectievelijk 7% en 10%. Daarop verhoogde de Amerikaanse Fed zijn beleidsrente van 0.25% eind 2021 naar 4.5% eind 2022. De rentestijging zorgde voor een correctie in de aandelenbeurzen en bracht met een forse daling volatiliteit terug in de sluimerende obligatiemarkt.